COM4t Sans Medium-LT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Zantroke

www.glukfonts.pl

2011

pastraipa

parsisiųsti