COM4t Sans Medium-LT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Antrokas

www.roci.lt

2010

pastraipa