COM4t Nuvu Regular-LT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)